DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Duzil Vugrel
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 16 January 2011
Pages: 292
PDF File Size: 2.53 Mb
ePub File Size: 4.91 Mb
ISBN: 662-1-20774-146-7
Downloads: 32430
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akirisar

To nesvesno izaziva negativna ose-anja kod drugih, zato to prethodi zamahivanju rukom, osnov-nom pokretu koji veina primata koristi prilikom fizikog napada. Skini teret s grudi. Don je mirno sedeo dok je proroica zurila u svoju kristalnu kuglu. Ovaj stidljivi osmeh pokazao se kao omiljen mukarcima irom sveta, jer kad se ena osmehuje na ovaj nain, to u muskarcu budi oinska definitivmi, koja ga navode da poeli da je titi i vodi rauna o krox.

Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je reeno da ne prekrta ni noge ni ruke i da zauzme vodj, oputen sedei poloaj.

Mnogi govornici ne uspevajuda prenesu svoju poruku zato to ne uoavaju da njihovi sluaocise-de ili stoje prekrtenih ruku. Mada spolja delujete kao discipiinovana oso-ba koja ume da se kontrolise, skloni se da se iznutra kidate i brinete, a povremeno se pitate da li ste napravili pravi izbor ili doneli pravu odluku.

defimitivni Ovo objanjava zaSto su zadovoljni ljudi retko kad bolesni i nesreni, dokoni nezadovolj. Koji vas signal upozorava da politiar lazel Usne mu se pomeraju. Prolazei pored njih, jedna njegova poznanica mu je doapnula: Vidov-njaci, itai tarot karata, astrolozi i hiromanti prikupljaju infor-macije o “klijentu” upravo sluei se ovom tehnikom.

Alternativno, ako okrenete vrhove prstiju prema palcu, pravei tako neku vrstu gesta sa znaenjem “OK” i govorei uz upotrebu tog poloaja, delovaete autoritativno, ali ne i agresivno.

To je brinulo Severnjake, koji su se veito pribojavali da on zna neto to oni ne znaju. Oduvek je imao vrst stisak ruke, ba kao to ga je otac uio kad je bio mali.

Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim.

Mukarci ija profesija podrazumeva neki vid brige o drugima, kao i umetniki tipovi, proli su na ovom testu gotovo podjedna-ko dobro kao ene: Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera.

Related Posts  IREKE ONIBUDO PDF

Dokazi doslcdno pokazuju da osmesi i smch jaaju imunolo jkisistein, titc. Gledajui usporeni snimak razgovora na videu, uoili smo da se kod kandidata, kad god bi pomenuo svog bivseg efa, leva stra-na lica krox deli sekunde iskezila.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Neprestano dodirivanje ili uvrtanje ko-se uobiajen je primer za to, ali, izdvojeno kgoz ostalih gestova, naj-verovatnije znai da je osoba nesigurna ili uznemirena. Takoe, moe da uspori rad srca, proiri arterije, podstie apetit i sagoreva kalorije.

Neke od ovih fraza se malo tee gutaju, ali potapite nas po ramenu, zato to ovde zaista ima stvari koje otvaraju oi.

Kao mala deca, krili smo sc iza vrstih predmeta govod sto su stolovi, stolice i majina suknja, voci put kad bismo se nali u preteoj situaciji. Bu ne skida veiti usiljeni osmeh s lica. Svi signali govora tela bie u ovoj knjizi razmatrani u kontek-stu, a tamo gde je to mogue, ispitaemo skupove signala. Cin pokrivanja usta moe da upozori roditelja na la, a vofi e tokom ivota verovatno nastaviti da koristi isti gest, s hovor govori lasto e se verovatno promeniti brzina kojom ga primenjuje. Sputena vilicaOvo je uveban osmeh, kod kojeg se donja vilica jednostavno sputa, da bi odavala utisak da se osoba smeje ili je vesela.

Smeh impanzi zvui kao dahtanje, uz samo jedan zvuk po udisaju ili izdisaju. Zato je decu lake proitatiStarije ljude je tee proitati nego mlae, zato to imaju slabiji to-nus miia lica.

Kolena su mi klecala. Na-stavljao je razgovor tamo gde je prvi ovek prekinuo. Meutim, podsta-kla je savremeno prouavanje izraza lica i govora tela, a mnoge Darvinove ideje i opaanja dobili su potvrdu od strane istraiva-a irom sveta.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Na ovaj nain, snaga prelazi s njega na vas, tako da ete mno-go jednostavnije da izaete na kraj sa situacijom, a ova tehnika je ujedno enama laka za koriscenje. Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca.

Related Posts  ANTEC P180 MANUAL PDF

Prolazili su vas marci, zar ne? Mlak, miran dodir Mr-tve ribe ini ga univerzalno nepopularnim, a veina ljudi pove-zuje ga sa slabou karaktera, uglavnom zbog lakoe s kojom je mogue okrenuti taj dlan.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Ruica za pumpuStopa kredibiliteta: Kenedija ili Adolfa Hitlera – kae se da poseduju “harizmu”. Berdvistel je izneo neke sline procene u vezi s koliinom neverbalne komunikacije meu ljudima.

Kao mlad ovek, imao sam sree to su tehnike i-tanja govora tela koje sam nauio kao momi, prodajui Serpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s uspehom koji sam mogao da postignem u bilo kom poslu koji je podrazumevao kontakt s ljudima.

Kod grupe koja je gledala komedije dolo je do poboljanja simptoma u odnosu na kontrolnu grupu, koja je gledala filmove koji nisu bili komedije. Ovako odoka, moemo da procenimo da bismo mogli da nastavimo daih reamo sve dok vam ne zaklecaju kolena od umora ili ne okre-nete leda itavoj ideji.

Kruni oni miii u oima deluju nezavisno i otkrivaju istin-ska oseanja i iskrene osmehe. To i jeste tema ove knjige. Ako je jedan voa bio jai od drugog, njegova ruka nala bi se iznad ruke onog drugog, u poloaju koji je postao poznat kaogornja ruka. Jo uvek se vodi rasprava oko toga da li su neki gestovi posle-dica pripadnosti kulturi, te su stoga prerasli u naviku, ili su genet-ski preneseni.

Soba smeha do-vela je i do smanjenja broja analgetika potrebnih onima koji Su trpeli bolove, a pacijenti su postajali spremniji na saradnju. Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti.

Kad p0 stanu agresivni, ljudi ine upravo isto, sputanjem ili isturanjem donje usne, jer njena glavna funkcija jeste pokrivanje donjeg re, da zuba. Ako, na primer, neko sedi na autobuskoj stanici vrsto prekrtenih ruku i nogu i sputene brade, a dan je zimski i hladan, to najverovatnije znai da je toj osobi hladno, a ne da je defanzivna. Tvrdio je da su pla-te direktora porasle mnogo vie u odnosu na poveanje koje su dobili politiari.